Navigace

Obsah

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

MĚSTSKÉ KNIHOVNY RAKOVNÍK

logo

 

 1. Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna Rakovník je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat veřejné knihovnické a informační služby všem občanům. Městská knihovna Rakovník je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník.

 

 1. Základní členění Městské knihovny Rakovník

Městská knihovna Rakovník (dále jen MěK) je členěna do následujících oddělení:

 • oddělení pro dospělé čtenáře (od 15 let), čítárna časopisů a studovna  - beletrie a naučná literatura, časopisy
 • dětské oddělení (do 15 let) - dětská beletrie, naučná literatura, dětské časopisy
 • audio-video oddělení  - CD, DVD, časopisy s hudební a filmovou tematikou
 • poradenské, vzdělávací a jiné služby poskytované obecním knihovnám
 • městské informační centrum
 • roubenka „Lechnýřovna“

  3.   Služby poskytované Městskou knihovnou Rakovník

3.1. Základní služby

MěK poskytuje tyto základní služby:

 

 • zpřístupňování dokumentů z fondu knihovny
 • absenční nebo prezenční půjčování dokumentů
 • poskytování základních bibliografických a informačních služeb
 • půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS), tj. zajišťování dokumentů, které knihovna nemá ve svém fondu. Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS a je zpoplatněna
 • poskytování prostor ke studiu a čtení
 • informační služby
 • propagační služby, informační lekce a exkurze po knihovně, besedy

                 3.2. Speciální služby

MěK poskytuje tyto speciální služby:

 

 • rezervování požadovaného dokumentu
 • veřejný internet
 • reprografické služby

Tyto speciální služby jsou zpoplatněny (viz ceník služeb knihovny)

 1. Registrace čtenářů a návštěvníků knihovny

4.1 Podmínky registrace

 1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník. Občan ČR předloží při registraci platný občanský průkaz, cizí státní příslušník platný cestovní pas nebo povolení k pobytu.

Za osoby mladší 15 let provádějí registraci jejich rodiče nebo zákonný zástupce.

 1. Knihovna k registraci vyžaduje:
 • základní identifikační údaje o čtenáři - jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození,
 • kontaktní údaje - telefon, e-mail,
 • údaje pro statistický rozbor (za předpokladu, že je čtenář uvede) – kontaktní adresa, vzdělání, zaměstnání/škola.

 

 1. Čtenář se při registraci zavazuje svým podpisem, že bude dodržovat všechna ustanovení tohoto Knihovního řádu, a zároveň, že při půjčování AV-médií neporuší autorský zákon č.121/2000Sb (o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně zákonů).

Za osoby mladší 15 let se svým podpisem zavazuje jeden z rodičů, popřípadě zákonný zástupce.

Zaregistrovaný čtenář obdrží od MěK čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

 1. Při registraci zaplatí čtenář registrační poplatek (viz ceník služeb).

Osoby, které se prokážou průkazem ZTP-P, jsou od placení tohoto poplatku osvobozeny.

4.2. Práva a povinnosti čtenářů

 1. Registrovaní čtenáři MěK jsou oprávněni využívat všech základních a speciálních služeb, jež MěK poskytuje, pokud není v tomto Knihovním řádu uvedeno jinak.

Čtenáři jsou vždy povinni dodržovat ustanovení tohoto Knihovního řádu, k čemuž se při registraci zavazují svým podpisem, a rovněž dbát pokynů pracovníků jednotlivých oddělení MěK.

 

 1. Registrovaný čtenář je povinen uchovávat dokument v čistém a bezprašném prostředí a musí dodržovat základní pravidla při manipulaci s ním. Vypůjčený dokument musí vrátit ve stavu, v jakém si jej půjčil. Zjistí-li, že je dokument jakýmkoli způsobem poškozen, je povinen na toto poškození neprodleně upozornit pracovníka MěK. Jinak nese zodpovědnost za zjištěné závady a musí uhradit knihovně vzniklé škody. Čtenář nesmí zpracovávat text zapůjčených dokumentů podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek nebo jiným způsobem do dokumentu zasahovat. V případě jakéhokoliv poškození, které čtenář sám způsobil, nebo za které je zodpovědný, nárokuje MěK náhradu. 
  Při zacházení s AV médii je navíc čtenáři zakázáno jakkoli se pokoušet poškozený dokument opravovat nebo do něj zasahovat.

 

 1. Registrovaný čtenář nesmí zapůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument zapůjčen. Za dokumenty zapůjčené osobám mladším 15 let přejímají odpovědnost rodiče, popřípadě zákonný zástupce. Za dokumenty zapůjčené institucím (školám, domovům důchodců, nemocnicím…) nesou odpovědnost ty osoby, které výpůjčku zprostředkovaly.

 

 1. Čtenářský průkaz, který každý obdrží při své registraci, je čtenář povinen předkládat při každé návštěvě knihovny, tedy při každém využití služeb, které knihovna poskytuje. Bez čtenářského průkazu nemůže čtenář těchto služeb využívat, je oprávněn pouze vrátit vypůjčené dokumenty.

 

Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za škody vzniklé jeho ztrátou, nebo zneužitím odpovídá čtenář, jemuž byl vystaven. Čtenář je proto povinen knihovně neprodleně hlásit ztrátu, nebo zničení svého průkazu. Za vystavení duplikátu požaduje MěK náhradu (viz ceník služeb).

 

 1. Registrovaný čtenář je rovněž povinen hlásit změnu svého jména, či trvalého bydliště, pokud nesouhlasí s údaji uvedenými při registraci. Při nedodržení této povinnosti musí čtenář uhradit knihovně všechny výdaje, které jí nenahlášením změny vznikly.

 

 1. Čtenáři a i neregistrovaná návštěvníci, kteří pracují s internetem nesmí v žádném případě zasahovat do databáze.

4.3. Služby poskytované osobám, které nejsou registrovanými uživateli MěK

Osoby, které nejsou registrované v MěK, mohou využívat pouze některých služeb, které MěK poskytuje:

 • reprografické služby (viz ceník služeb)
 • veřejná internetová stanice (viz ceník služeb)

 

 1. Výpůjční podmínky

5.1. Půjčování

 1. Čtenář si vypůjčí dokumenty z knihovního fondu po předložení platného čtenářského průkazu.

 

 1. Výpůjční lhůta pro knihy je 1 měsíc. Tuto lhůtu lze prodloužit, nežádá-li knihu další čtenář, nejdéle však na 100 dníPokud čtenář knihu v dané lhůtě nevrátí (nebo neprodlouží), není možné mu žádné jiné dílo zapůjčit.

Výpůjční doba periodik: noviny se půjčují pouze prezenčně, poslední číslo    časopisu se půjčuje též pouze prezenčně, starší tituly časopisů na dobu 14 dní.

 

 1. Používání čítárny je povoleno pouze s platným čtenářským průkazem.

 

 1. V půjčovně audio-video se čtenáři řídí specifickými podmínkami tohoto oddělení. CD dokumenty se půjčují na dobu 1 týdne, DVD na 2 dny. Na základě smlouvy s OSA může MěK půjčovat nově zakoupené audio nosiče až po uplynutí 9 měsíční ochranné lhůty.

 

 1. Knihovna může stanovit kratší výpůjční dobu, případně žádat vrácení výpůjčky před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 1. Čtenář má možnost si rezervovat dokument, který je právě zapůjčen a není tedy k dispozici. Za rezervování platí čtenář rezervační poplatek.

 

 1. Při zacházení se všemi dokumenty je registrovaný čtenář povinen dodržovat        ustanovení uvedená v bodě 4. 2. V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného    dokumentu, které čtenář sám způsobil, nebo za které je zodpovědný, nárokuje MěK přiměřenou náhradu.

 

5.2. Ztráty, poškození, způsob a rozsah náhrady škody

 

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle knihovního řádu a ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

 

 1. Pokud byl dokument zničen, nebo pokud ho čtenář ztratil, musí jej nahradit. O způsobu náhrady se čtenář dohodne s pracovníkem příslušného oddělení MěK, z něhož byl dokument zapůjčen. O všech náhradách se pořizuje protokol, který podepíše čtenář a pracovník MěK, který škodu likvidoval.

Čtenář je povinen nahradit dokument jedním z následujících způsobů:

 

 •   stejným dokumentem, u tištěných dokumentů téhož nebo jiného vydání
 •   u tištěných dokumentů vázanou fotokopií nebo uhrazením vázané fotokopie pořízené knihovnou
 •   uhrazením ceny dokumentu (u tištěných dokumentů vydaných do roku 1990 se připočítává částka 150,-Kč, u dokumentů vydaných od roku 1991 se připočítává částka 100,-Kč)

dohodou s MěK o jiné formě  (např. nabídkou jiných dokumentů, které si    MěK vybere)

 

 1. V každém případě je čtenář povinen uhradit manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací a odepsáním dokumentu a za knihovnické zpracování dokumentu nového, čtenářem nahrazeného.

 

 1. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 1. Poplatky

6.1. Registrace

Chce - li čtenář využívat služeb MěK, musí být řádně registrován a zaplatí registrační poplatek (viz ceník služeb)

6.2. Meziknihovní výpůjční služba

Poskytování MVS, tedy zapůjčení dokumentu meziknihovní výpůjční službou, je zpoplatněno dle ceníku služeb knihovny.

6.3. Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

 1. Sankční poplatek, poplatek z prodlení

 

 1. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se termín na další výpůjční den.

 

 1. Pokud čtenář překročí výpůjční dobu stanovenou pro daný druh dokumentu, může být na toto překročení upozorněn formou upomínky. Lhůty pro jejich zasílání se liší v závislosti na druhu dokumentu.

Upomínky mají pouze informační charakter a MěK není povinna jejich zasíláním čtenáře na překročení výpůjční doby upozorňovat. Po skončení upomínání může MěK přikročit k vymáhání škod právní cestou.

I když MěK nepřikročí k zaslání upomínky, nezbavuje to čtenáře povinnosti uhradit sankční poplatky za překročení výpůjční doby.

 

Upomínka = upozornění čtenáře na překročení výpůjční lhůty telefonicky, 

poštou nebo e-mailem

 

 1. Sankční poplatky a poplatky z prodlení jsou zpoplatněny dle ceníku služeb

 

 1.  Poplatky za poškození dokumentu

Pro zacházení se všemi dokumenty je registrovaný čtenář povinen dodržovat ustanovení tohoto knihovního řádu. V případě jakéhokoli poškození zapůjčeného dokumentu, které čtenář sám způsobil, nebo za které je zodpovědný, nárokuje MěK přiměřenou náhradu.

     Poplatky za poškození dokumentu jsou zpoplatněny dle ceníku služeb

 

 1.    Poplatky za zničení či ztrátu dokumentu nebo čtenářského průkazu

Pokud byl dokument čtenářem zničen tak, že je vyřazen z půjčování, nebo pokud jej čtenář ztratil, musí jej nahradit. O způsobu náhrady (viz 5.2.) se čtenář dohodne s pracovníkem příslušného oddělení MěK, z něhož byl dokument vypůjčen.

Poplatky za zničení či ztrátu dokumentu nebo čtenářského průkazu jsou zpoplatněny dle ceníku služeb. V případech zničení či ztráty dokumentu je MěK oprávněna účtovat rovněž manipulační poplatek za likvidaci škody.

6.4. Poplatky za rezervaci dokumentu

Registrovaný čtenář má možnost si rezervovat dokument z fondu knihovny, který je právě zapůjčen a není tedy k dispozici (viz 5.)

Za písemné nebo telefonické vyrozumění o rezervaci zaplatí čtenář poplatek (viz ceník služeb)

6.5. Internet

Každý návštěvník knihovny má možnost přístupu na internet. Přednost mají registrovaní čtenáři knihovny před ostatními žadateli o přístup na internet.

Přístup na internet je zpoplatněn pro všechny návštěvníky takto: 1,- Kč za 1 minutu

V informačním centru je možné využívat počítače k vlastnímu psaní dokumentů, což je zpoplatněno (viz ceník služeb).

6.6. Kopírování a tisk dokumentů

V knihovně mají návštěvníci možnost využívat kopírovací služby, která je zpoplatněna

Při této službě jsou upřednostněni registrovaní čtenáři knihovny před ostatními návštěvníky.

 1. Závěrečná ustanovení

7.1. Výjimky z Knihovního řádu Městské knihovny Rakovník

O výjimkách z ustanovení tohoto Knihovního řádu může rozhodnout pouze ředitelka MěK.

7.2. Platnost Knihovního řádu Městské knihovny Rakovník

Tento Knihovní řád Městské knihovny Rakovník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 a plně nahrazuje Knihovní řád Městské knihovny Rakovník ze dne 1. 2. 2005.

 

 1. Přílohy ke Knihovnímu řádu

 

 1. Ceník služeb
 2. Výpůjční řád oddělení Audio-video půjčovna
 3. Ceník služeb oddělení Audio-video půjčovna                                                                                                                

 

 

Milena Křikavová

ředitelka knihovny